Verslag van de werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

Duurzaamheidsopgaven raken elkaar in toenemende mate

Op 11 september 2019 organiseerde de Rli een werkconferentie in het Muntgebouw in Utrecht. Aanleiding was de Rli-verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende duurzaamheidsopgaven in de regio.

foto met de uitkomsten van de workshops op tegeltjes

Dagvoorzitter Ruben Maes leidde de discussie met de deelnemers over dit vraagstuk.

Nederland staat voor een aantal grote opgaven om de samenleving en de economie te verduurzamen. Energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en kringlooplandbouw zijn hier voorbeelden van. Deze opgaven komen op het regionale schaalniveau bij elkaar en moeten daar ook nog worden opgepakt in samenhang met de eigen opgaven van de regio. In de praktijk staat het werken aan die duurzaamheidsopgaven nog in de startblokken. Maar het samenvallen van opgaven wordt urgenter: de samenhang op de inhoud neemt toe, en er ontstaat concurrentie op schaarse middelen in termen van ruimte, menskracht, politieke aandacht en middelen.

Lees het verslag van de werkconferentie Regio 2050

Bekijk de foto’s van de werkconferentie

Lees meer over de verkenning ‘De som der delen’

Voor meer informatie over de verkenning kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl