Kabinetsreactie op advies: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw

In de kamerbrief (30 oktober 2019) geeft minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar reactie op het advies van de Rli: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw.

bloemrijke akkerland

De minister concludeert dat het advies goed aansluit bij de inzet voor het toekomstige GLB en bijdraagt aan het kabinetsstreven naar kringlooplandbouw.

Zij onderschrijft de aanbeveling van de raad om een groeiend deel van het GLB-budget onder de eerste pijler aan ecoregelingen te besteden. Daarmee wordt invulling gegeven aan het kabinetsstreven, zoals verwoord in het regeerakkoord en de transitie naar kringlooplandbouw, dat het GLB minder gericht wordt op inkomensondersteuning en meer op de maatschappelijke opgaven. De omvang en het tempo waarmee dit gebeurt zal moeten zijn afgestemd op de kansen en mogelijkheden van agrarische ondernemers om gebruik te kunnen maken van de ecoregelingen.

Het werken met kritische prestatie indicatoren en een puntensysteem, zoals de raad voorstelt wordt door de minister omarmd. Evenals de mogelijkheid om het puntensysteem ook te koppelen aan duurzaamheidsschema’s van het bedrijfsleven om zo ook de keten te betrekken bij de omslag naar kringlooplandbouw.

Lees de hele kabinetsreactie

Lees meer over het advies Europees landbouwbeleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl