Kabinetsreactie op advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'

Op 25 april 2019 heeft het kabinet zijn reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie op het advies is positief. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt dat het advies relevant is voor de vernieuwing van het omgevingsbeleid en bruikbare handelingsperspectieven biedt voor Rijk, medeoverheden en andere partijen. Het omgevingsbeleid en het omgevingsrecht helpen om de gezonde leefomgeving te beschermen, en kunnen inderdaad ook bijdragen aan gezondheidsbevordering.

kaft advies met titel en foto van spelende kinderen in een stadspark

Het Rijk is het eens met de Rli dat het instrumentarium van de Omgevingswet kan worden benut, en ziet kansen om via de inrichting van de leefomgeving gezondheidswinst te realiseren. Gezondheid moet ook een belangrijk doorsnijdend thema worden in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die op dit moment wordt ontwikkeld. Het advies van de Rli geeft hiervoor goede inzichten. Het advies zal ook worden betrokken in de totstandkoming van de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, die de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport momenteel opstelt.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘De stad als gezonde habitat’

Lees meer over het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'