De Rli start met advies over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid zal de raad adviseren over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De raad richt zich op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning van de omslag naar een kringlooplandbouw. Een landbouw die toekomstbestendig, veerkrachtig en robuust is en die past binnen de eisen op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit, bodem, water, dierenwelzijn, landschap en volksgezondheid.

bloemrijke akkerrand ter bevordering van biodiversiteit

In het advies staan de volgende vragen centraal:

- Welke ruimte is er om met GLB-middelen wettelijke en bovenwettelijke doelen op het gebied van landbouw, natuur en water te realiseren, die passen binnen de overgang naar kringlooplandbouw?

- Hoe kan met het nationaal strategisch plan op de meest effectieve wijze gestuurd worden op doelen ten aanzien van klimaat, bodem, biodiversiteit, milieu en landschap?

De verwachting is dat dit advies in juni 2019 wordt uitgebracht.

De commissie die het advies voorbereidt bestaat uit drs. K.J. (Krijn) Poppe, raadslid Rli en commissievoorzitter, dr I.Y.R. (Ingrid) Odegard, junior-raadslid Rli, ir. A.M. (Annemie) Burger en dr. W.J. (Wouter) van der Weijden.

Lees meer over het advies over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl