Aankondiging advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

Op 22 mei 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ uit. Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert de raad over hoe de herziening van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan bijdragen aan de gewenste transformatie naar kringlooplandbouw in Nederland.

foto vanbloemrijke akkerrand

De Europese Commissie lanceerde mei 2018 een voorstel voor het nieuwe GLB voor de periode 2021 – 2027. Dit voorstel biedt lidstaten meer ruimte om gericht te werken aan verduurzaming en regionale doelen. De lidstaten dienen een nationaal strategisch plan GLB (NSP) op te stellen waarin ze aangeven hoe ze invulling geven aan het GLB voor de periode 2021 – 2027.

In het advies staan de volgende vragen centraal:

- Hoe kunnen GLB-middelen worden besteed zodat de overgang naar kringlooplandbouw ondersteund wordt?
- Welke nationale strategie is nodig om de middelen uit het GLB zoveel mogelijk te laten bijdragen aan het bereiken van doelen voor klimaat, bodem, biodiversiteit, milieu en landschap?

Lees hier meer over het advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl 06 11797505.