Werkprogramma 2018-2019 aangeboden aan de Tweede Kamer

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2018-2019 op 25 mei 2018 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV en de staatssecretaris van IenW aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma is later dan gebruikelijk uitgebracht. Dat maakte het mogelijk om in het programma optimaal rekening te houden met de advieswensen die door de nieuwe bewindslieden werden ingebracht in hun kennismakingsgesprekken met de leden van de raad. De raad heeft de ambitie om bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Meer in het bijzonder wil de raad zijn adviezen richten op de energietransitie, het bevorderen van duurzame bereikbaarheid, de transitie naar een circulaire economie, de duurzame ontwikkeling van natuur en landbouw en de verdere versterking van de kracht van stedelijke regios. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van deze uitdagingen, zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

illustratie van inelkaar grijpende radertjes

De themas die in het werkprogramma 2018-2019 staan opgenomen zijn:

- Samenkomen transities in de regio, de casus Zuidwestelijke delta
- Energietransitie in de gebouwde omgeving
- Toerisme en recreatie in relatie tot de leefomgeving
- Informatisering in het leefomgevingsbeleid
- Rijkssturing op de bouwproductie.

De raad is onlangs ook een ongevraagd adviestraject gestart over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het realiseren van de transitie naar een duurzame economie en welke verhouding tussen overheid en markt daarbij past. De raad neemt de energie-intensieve industrie daarbij als casus vanwege de omvang van de transformatieopgave en de potentiële sociaaleconomische impact.

Lees het werkprogramma 2018-2019 met korte uitwerkingen van de thema’s.