Rli start met advies over verduurzaming economie

De Rli is op eigen initiatief een adviestraject gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie, met de energie-intensieve industrie als casus. Centrale adviesvraag is wat de rol van de rijksoverheid is bij de transitie naar een duurzame economie. De raad vraagt zich af wat de aard, omvang en verwachte economische impact van de transitieopgaven betekenen voor de invulling door de overheid van haar rol. Het advies komt tot stand tegen de achtergrond van het proces rond een nieuw Klimaatakkoord en sluit aan bij het actuele debat over hoe economische groei en duurzame ontwikkeling zich tot elkaar verhouden. duurzame economische groei. De transities op het gebied van duurzame energievoorziening en een circulair gebruik van grondstoffen staan centraal in het advies.

fabrieksschoorstenen met windmolens op de achtergrond

Specifieke punten waarover de raad wil adviseren zijn de rolverdeling tussen markt, samenleving en overheid, de beschikbare interventiemogelijkheden van de overheid, hoe die kunnen worden ingezet en welke alternatieven denkbaar of wenselijk zijn. Het adviestraject zal naar verwachting in het najaar van 2018 worden afgerond.

Lees meer informatie over het advies ‘Verduurzaming economie’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl