Rli komt met ongevraagd advies over de overheidsrol in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie

De Rli neemt het initiatief voor een ongevraagd advies over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het realiseren van de transitie naar een duurzame economie en welke verhouding tussen overheid en markt daarbij past. De raad neemt de energie-intensieve industrie als casus vanwege de omvang van de transformatieopgave en de potentiële sociaal-economische impact.

De transitie naar een duurzame samenleving, zoals omslag naar een circulaire economie en de energietransitie, staat centraal in de meeste adviezen van de Rli. Deze transities hebben een potentieel grote impact op het verdienvermogen van de Nederlandse economie en betekenen voor het bedrijfsleven zowel grote opgaven als kansen. Welke rollen heeft de overheid daarbij te vervullen? Deze ontwikkelingen vormen aanleiding voor de raad om de rolverdeling tussen markt en overheid in de transitieopgaven in dit advies scherp tegen het licht te houden. De raad streeft er naar dit adviestraject in 2018 af te ronden.

Lees meer over het voornemen van de Rli tot dit ongevraagde advies over de overheidsrol in de transitie van de energie-intensieve industrie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl