Uitnodiging presentatie en aanbieding advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22 juni 2017

Op 22 juni 2017 presenteert de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. Hierin adviseert de raad over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: biedt het nieuwe grondbeleidsinstrumentarium voldoende mogelijkheden voor betrokken partijen voor het realiseren van maatschappelijke opgaven binnen het domein van een duurzame leefomgeving? Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu neemt het advies in ontvangst. U bent van harte uitgenodigd om de presentatie van het advies bij te wonen.

foto Koers West, plan voor reconstructie Waalfront

Aanleiding voor het advies is de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Deze wet bevat de vernieuwde regelgeving voor de instrumenten voor grondbeleid en wordt in 2019 opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Het gaat dan om instrumenten als onteigening, voorkeursrecht, kavelruil en kostenverhaal. De Aanvullingswet is van groot belang omdat het (kunnen) inzetten van deze instrumenten voor grondbeleid belangrijk is voor het aanpakken van gebiedsontwikkeling.

Er gaat veel aandacht uit naar de politieke keuzes bij de majeure transitieopgaven waar Nederland voor staat, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en het realiseren van circa 1 miljoen woningen. Deze opgaven komen samen in concrete gebiedsontwikkelingen. Het kunnen inzetten van instrumenten voor grondbeleid bij gebiedsontwikkeling is cruciaal voor een adequate aanpak van die opgaven.

De raad is van mening dat de wetgever (terecht) veel aandacht schenkt aan het harmoniseren van regelgeving, maar daarbij de kans laat liggen op modernisering van de instrumenten voor grondbeleid. De raad doet een aantal concrete aanbevelingen voor verbetering, gericht op het moderniseren van de regelgeving. Voor een zorgvuldige verwerking van een aantal aanbevelingen in de wettekst is waarschijnlijk meer tijd nodig dan in het huidige traject voorzien. Een fasering of uitstel van de invoering van de Aanvullingswet is daarom een reële optie

Bijeenkomst, programma en aanmelding

Datum: donderdag 22 juni 2017, 13:15 – 15:15 uur
Locatie: Spaces/De Rode Olifant, Zuid-Hollandlaan 7, Den Haag

Wilt u de presentatie bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via deze link:  programma en wijze van aanmelden

Tijdens de bijeenkomst zal de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, het advies aanbieden aan minister Schultz van Haegen. Na de reactie van de minister zal nader worden ingegaan op het advies onder leiding van dagvoorzitter Rick van der Kleij.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tel. 06 5287 4404, tim.zwanikken@rli.nl

Lees hier meer over het advies