Reactie VNG aan minister IenM op advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'

De VNG heeft in een brief aan de minister van IenM haar reactie gegeven op het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; Instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. De VNG onderstreept in haar reactie de conclusie van de Rli dat het grondbeleid beter moet aansluiten op de Omgevingswet. Ze licht deze reactie toe aan de hand van de aanbevelingen uit het advies. In meeste aanbevelingen van de Rli kan de VNG zich vinden, bijvoorbeeld waar het gaat om een betere instrumentering van faciliterend grondbeleid, zoals vereenvoudiging van het kostenverhaal. De VNG is ook voorstander van het vergroten van het belastinggebied voor gemeenten. De VNG is onder andere kritisch over het voorstel tot onteigening door private partijen. Ook de aanbeveling over regionale verevening wordt interessant bevonden, mits deze een vrijwillig karakter heeft.

De VNG adviseert de minister om vooral de tijd te nemen om goed uit te zoeken tot welke veranderingen het advies van de Rli en de daarop volgende discussies moeten leiden in de Aanvullingswet grondeigendom en AMvB’s. Met als resultaat dat de aangepaste regelgeving op één moment van kracht wordt.

De VNG heeft haar reactie opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de Vereniging van Grondbedrijven (VVG).

Lees brief van de VNG aan de minister van IenM d.d. 16 oktober 2017

Lees meer over het advies Grond voor gebiedsontwikkeling