Raad bereidt advies voor over instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom

In mei 2017 brengt de Rli een advies uit over grondbeleid, waarin de raad adviseert over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: Biedt het nieuwe grondbeleidsinstrumentarium voldoende mogelijkheden voor betrokken partijen voor het realiseren van maatschappelijke opgaven binnen het domein van een duurzame leefomgeving? Zo nee, wat is aanvullend nodig?

foto Koers West, plan voor reconstructie Waalfront

Biedt de nieuwe regelgeving voldoende mogelijkheden aan decentrale overheden om grondbeleid naar eigen inzicht vorm te geven passend bij de eigen opgaven? Is de regelgeving bijvoorbeeld niet alleen behulpzaam in groeigebieden maar ook in krimpgebieden? De regelgeving moet bovendien in de ogen van de raad voor een langere periode geschikt zijn en bruikbaar in tijden van zowel hoog- als laagconjunctuur. Ook de private partijen, die een rol spelen bij ontwikkelopgaven, moeten uit de voeten kunnen met het instrumentarium.

Met dit advies beoogt de raad de wetgever tijdens het wetgevingsproces te helpen bij het maken van goede regelgeving. Het advies kan worden gebruikt voor een verbetering van de regelgeving die in 2019 van kracht zal worden.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tel. 06 5287 4404, tim.zwanikken@rli.nl

Lees hier de uitgebreide toelichting over het advies