Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

Op 18 december 2017 hebben Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) het gezamenlijke advies uitgebracht: Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving. De raden bepleiten in hun advies om bij erfgoed niet alleen te kijken naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’.

foto molen en windmolen

Nederland gaat op de schop om allerlei transities en ontwikkelingen ruimtelijk te kunnen opvangen. De gevolgen van onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw, technologische innovaties en veranderingen in de bevolkingssamenstelling zijn groot, maar gaan met onzekerheden gepaard en zijn voor elke regio anders. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de raden gekeken wat deze ontwikkelingen voor het onroerend erfgoedbeleid betekenen. Dat beleid hoeft niet drastisch te worden gewijzigd, is de conclusie, er moet ingezet worden op een cultuurverandering in de erfgoedsector.
Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het advies ontvangen.

Lees het persbericht 'Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed'

Lees het advies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl