Advies over voedsel: Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem

Voedsel: De raad is gestart met een advies over de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem in een gezonde leefomgeving. In de afgelopen decennia is het voedsellandschap ingrijpend veranderd. De voedselproductie is verder geïntensiveerd, geïndustrialiseerd en geglobaliseerd door onder andere de toegenomen handel, innovaties en toegenomen welvaart. Met het stijgen van de welvaart zijn de eetpatronen wereldwijd veranderd. Deze veranderingen, en dan met name de stijging van het aandeel van dierlijke producten in het eetpatroon de afgelopen decennia, heeft consequenties voor het klimaat en voor de leefomgeving. 

stier vormgegeven met groenten

Dit advies neemt als vertrekpunt een aantal nationale en internationale afspraken zoals het Klimaatakkoord van Parijs, de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Richtlijnen Gezonde Voeding 2015. Als de hierin genoemde randvoorwaarden op het gebied van klimaat, gezondheid en duurzaamheid worden toegepast op het gewenste eetpatroon, dus als er gezond en duurzaam wordt gegeten en geproduceerd, wat vraagt dit dan van het beleid ten aanzien van voedsel in Nederland? Wat is er nodig, welke mogelijkheden en kansen zijn er, om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen? Welke keuzes zijn onontkoombaar?

Door tijdig te anticiperen op de noodzakelijke veranderingen kunnen een aantal met elkaar samenhangende problemen worden aangepakt. Zo kan de transitie resulteren in een gezondere en duurzame leefomgeving voor de burger en een gezonder en duurzamer menu voor de consument. Maar ook in een duurzaam economisch perspectief voor de actoren in de voedselketen. Hoe deze transitie te versnellen en wat daarbij de taken zijn voor de verschillende overheden is onderwerp van dit adviestraject. De raad brengt dit advies naar verwachting begin 2018 uit.

Lees hier meer over het advies ‘voedsel’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl