Reactie kabinet op advies 'Wonen in verandering’

De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘'Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid' ontvangen. Het kabinet vat in zijn brief van 26 november  2015 het advies bondig samen. Hierbij zijn twee inhoudelijke reacties te onderscheiden.

foto van spelend kind met bal op veldje in een woonwijk

Ten eerste gaat de minister in op de waarde van prognoses, waarbij aandacht wordt geschonken aan de grote bandbreedtes en het feit dat in de praktijk vaak gewerkt wordt met puntschattingen. “De Raad ziet als taak voor de Rijksoverheid erop te wijzen wat de waarde van prognoses is en hoe ze ingezet kunnen worden op lager schaalniveau. Die zienswijze deel ik en ik zal hier in mijn uitingen over woonbehoefte aandacht aan besteden.

Ten tweede besteedt de minister aandacht aan de voorstellen van de Rli om het beleidsstelsel in de komende jaren zodanig aan te passen dat het beter voldoet aan de dynamiek en diversiteit van de woonbehoefte. Het sleutelwoord is daarbij flexibiliteit; de drie aanbevelingen zijn:

1. eigendomsneutraliteit in het woon- en inkomensbeleid,

2. regionale differentiatie in beleid en regelgeving,

3. grotere flexibiliteit in het (her)gebruik van vastgoed.

Minister Blok schrijft in reactie op deze aanbevelingen aan de Kamer: “Zoals u kunt lezen in de onlangs aan uw Kamer gezonden tweede editie van de Staat van de Woningmarkt, vertoont deze onmiskenbaar tekenen van herstel. Het vertrouwen is terug en zowel de huizenprijzen als het aantal verkopen stijgen weer in vrijwel alle regio’s. Nieuwe hervormingen brengen onzekerheid en onrust met zich mee en zouden dit ontluikende herstel op de woningmarkt wellicht weer teniet doen. Het kabinet kiest daarom voor rust op de woningmarkt opdat huishoudens, verhuurders, gemeenten en andere partijen tijd en ruimte krijgen zich aan te passen aan de veranderde regels, rollen en verhoudingen op de vernieuwde woningmarkt.

Lees de hele kabinetsreactie

Lees meer over het advies Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid'