Advies over rijksvastgoed

Advies 'Rijksvastgoedporteuillestrategie': de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd hoe er vanuit het rijksbeleid het beste sturing kan worden gegeven op keuzes met betrekking tot het vastgoed van het Rijk.

foto kantoorgebouw

Het Rijk bezit veel vastgoed dat wordt beheerd door verschillende vastgoedhoudende diensten van de rijksoverheid. Voorbeelden van rijksvastgoed zijn kantoorgebouwen, gevangenissen en militaire kazernes. Beslissingen over rijksvastgoed hebben zowel financiële als maatschappelijke consequenties. De hoeveelheid vastgoed dat door het Rijk wordt verlaten is substantieel en vergroot de al bestaande problemen met leegstaande kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed. Het advies van de Rli focust op gebouwd vastgoed dat zijn functie verliest, omdat hier de urgentie van de opgave het grootst is. Het advies gaat nader in op drie aspecten van het handelen met dat vastgoed. Dat zijn de algemene uitgangspunten, de vraag hoe te sturen op maatschappelijke doelen en de organisatorische aspecten hierbij. Deze zaken komen in het advies aan de orde. Het advies wordt eind 2014 uitgebracht.

Voor meer informatie over het advies 'Rijksvastgoedportefeuillestrategie' kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl

Lees meer over het advies 'Rijksvastgoedportefeuillestrategie'