Start advies Ruimtelijke economische structuurversterking

De raad is gestart met een advies over de ruimtelijke economische structuurversterking. Zes jaar na het begin van de financiële crisis in 2007 kennen Nederland en veel andere landen nog steeds geen (sterke) economische groeicijfers. Wat betekent dit voor de Nederlandse economische structuur?

foto Rotterdam Noordereiland en Kop van zuid

Wat zijn in de toekomst goede modellen voor economische structuurversterking? Hoe belangrijk blijft beleid gericht op de mainports voor de kracht van de economie? Het huidige topsectorenbeleid zet in op nationale economische sterktes, zonder dat hieraan een uitgebreid ruimtelijk-economisch perspectief wordt gekoppeld. Is voortzetting van de sectorale aanpak van het topsectorenbeleid de ideale route of toch een integrale aanpak van agglomeraties? Welke verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en regio's is wenselijk? Wat zijn nieuwe instrumenten die de overheid daarbij kan inzetten?

Over dit thema zijn al diverse publicaties verschenen van onder andere PBL en WRR. De raad beoogt met dit advies de bestaande kennis over dit onderwerp bijeen te brengen, en ziet voor zichzelf als belangrijkste toegevoegde waarde de normatieve afweging van de beleidsopties met daaraan gekoppeld een concreet handelingsperspectief voor beleidsmakers.

De raad verwacht dit advies in het najaar van 2014 uit te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl