Debat ‘De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen’

Het verslag van het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen dat op 13 september jl. werd gehouden in Utrecht is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli organiseerde deze bijeenkomst op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Aan de orde kwamen zowel de huidige praktijk van vervaardiging en gebruik van de prognoses als ook mogelijkheden om beter inzicht te krijgen in de onzekerheden van prognoses.

Foto van het debat

Belangrijkste uitkomsten debat

Bevolkings- en huishoudenprognoses zijn voor zowel publieke als private partijen waardevolle instrumenten, die een redelijk betrouwbaar beeld verschaffen van demografische ontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De vertaling van de beschikbare data in woningbehoefteramingen is echter gecompliceerd. Er zijn veel variabelen in het spel, die mede samenhangen met deels onvoorspelbare economische, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen. De trends van deze variabelen hebben daarom een onzekerheidsmarge in de tijd en per geografisch schaalniveau (nationaal, regionaal, lokaal). Om de effecten van die onzekerheidsmarges op vraag, aanbod, samenstelling en omvang van de diverse doelgroepen toch zo scherp mogelijk in beeld te krijgen, verdient het aanbeveling meerdere scenario's op te stellen. Binnen deze scenario's kan de trend van diverse parameters worden gevarieerd om zicht te krijgen op de bandbreedte van de onzekerheid in de betreffende prognose. Daarnaast kunnen in deze scenario's de effecten van verschillende beleidsopties worden ingebracht. Op die manier zijn de effecten van beleidskeuzes op prognoses en de onzekerheden daarin, goed in beeld te brengen.

In het werkprogramma 2014 – 2015 van de Rli staat een advies over woningbehoefte gepland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lianne.doeswijk@rli.nl

Lees het hele verslag van het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen (pdf, 123 Kb)

Lees het werkprogramma 2014-2015