Nationale aanpak funderingsproblematiek

Verwacht op 29 februari 2024
Een advies aan het nieuwe kabinet over hoe het Rijk samen met alle betrokken partijen (medeoverheden, maatschappelijke partijen, marktpartijen en burgers) tot een nationale aanpak van funderingsschade kan komen die uitvoerbaar en rechtvaardig is.
Fundering van een huis en man met meetlat

Aanleiding en adviesvraag
 

Op 9 oktober 2023 heeft de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de raad verzocht om op korte termijn advies uit te brengen over de Nationale aanpak funderingsproblematiek (onder andere als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering). Dit verzoek is mede gedaan namens de demissionaire ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

De funderingsproblematiek speelt in grote delen van Nederland. De exacte cijfers ontbreken nog, maar in potentie zouden 500.000 tot meer dan 1 miljoen woningen geraakt kunnen worden door de problematiek. Zowel in steden als in het landelijke gebied. De funderingsproblematiek raakt betrokken Nederlanders hard. Denk aan de voorbeelden van het Kanaal Almelo – de Haandrik, de Friese veenweidegebieden of de funderingsproblematiek in steden als Dordrecht, Gouda en Zaanstad.

Samengevat richt de adviesvraag zich op de volgende drie onderdelen (de volledige adviesvraag is bijgevoegd):

  1. In kaart brengen op basis van beschikbaar nationaal en internationaal onderzoek wat de aard en omvang is van de funderingsproblematiek in Nederland en hoe die zich in de komende decennia kan ontwikkelen als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering.
  2. Een analyse van welke knelpunten en hiaten zich voordoen in de huidige aanpak van de funderingsproblematiek, inclusief wat de sociale, fysieke en economische risico’s kunnen zijn van te laat of te weinig daadkrachtig handelen bij bodemdaling en funderingsschade van de gebouweigenaren en andere belanghebbenden.
  3. Aanbevelingen over hoe een nationale aanpak van funderingsschade, die uitvoerbaar en rechtvaardig is, het beste georganiseerd kan worden.

Bij het beantwoorden van de adviesvraag vindt de raad het belangrijk om zowel te kijken naar de technische aspecten als naar de beleving van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Planning
 

Publicatie van het advies wordt verwacht op 29 februari 2024.

Samenstelling raadscommissie

Het advies zal worden voorbereid door een adviescommissie bestaande uit:

Jantine Kriens, Rli-raadslid en voorzitter van de commissie
Niels Koeman, Rli-raadslid
Krijn Poppe, Rli-raadslid
Yourai Mol, Rli-junior raadslid

Externe commissieleden:

Annemieke Nijhof, directeur Deltares. Daarvoor was zij o.a. raadslid Rli, DG Water bij het voormalige Ministerie van IenM, raadsadviseur bij het Ministerie van AZ en plv. directeur Externe Veiligheid bij het voormalige Ministerie van VROM. Tevens is zij o.a. lid van de Advisory board KNMI en Overheidscommissaris bij DNB.
Bernard ter Haar,  voormalig DG Sociale Zekerheid en directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal op het ministerie van Financiën alsmede voormalige consultant bij ABDTOPConsult, voorzitter van het Expertteam Energiesysteem 2050.

Informatie of reactie

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris Stok, projectleider joris.stok@rli.nl of 06 1324 6502.