Duurzaam Bouwen

Verwacht in het najaar van 2024
Hoe kan de overheid de juiste voorwaarden creëren voor een omslag naar een duurzaam materialengebruik voor de bouw van woningen?
Circulair houtbouwpand in aanbouw

Aanleiding en adviesvraag

Nederland staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. Vanwege de groei van de Nederlandse bevolking en de (extra) groei van het aantal huishoudens, zijn er naar verwachting tot en met 2030 per jaar circa 100.000 nieuwe woningen nodig. En tot 2050 zijn er in totaal zo’n 2 miljoen woningen nodig, in aanvulling op de huidige voorraad van circa 8 miljoen woningen. 

In dit advies staat de verduurzaming van het materialengebruik voor de bouw van nieuwe woningen centraal. De bouw heeft een grote ecologische voetafdruk. Als geheel (inclusief de bouw van kantoor- en bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouw) is de bouw verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik, 30% van het zoetwaterverbruik, 40% van het energieverbruik en 35% van de CO2-uitstoot in Nederland. De afgelopen jaren heeft de overheid vooral ingezet op verlaging van de CO2-uitstoot van gebouwen tijdens de gebruiksfase (de energieprestatie), maar minder op het gebruik van duurzame materialen. Hoewel er binnen de woningbouwketen draagvlak is om duurzamer te bouwen, komt dit nog lastig van de grond. Daarvoor zijn dan ook aanvullende inspanningen nodig. 

Met dit advies wil de raad de overheid en de bouwketen helpen met het creëren van de juiste voorwaarden voor een omslag naar het gebruik van duurzame materialen voor de bouw van nieuwe woningen. 

De centrale adviesvraag luidt: 

Hoe kan de overheid de juiste voorwaarden creëren voor een omslag naar het gebruik van duurzame materialen voor de bouw van woningen? 

Duurzaamheid wordt in het adviestraject breed opgevat en heeft betrekking op de CO2-impact van gebruikte materialen, klimaatadaptiviteit, circulair gebruik van grondstoffen en natuurinclusief bouwen. Daarnaast besteden we aandacht aan een gezond binnenmilieu in woningen en een toereikend verdienvermogen voor bouwpartijen. Een duurzame materialentransitie is ook van belang met het oog op een mogelijke schaarste aan bouwgrondstoffen in de nabije toekomst. Binnen het adviestraject hebben we tevens aandacht voor de noodzaak van de bouw van voldoende woningen en van voldoende betaalbare woningen.

Planning

Publicatie van het advies wordt verwacht in het najaar 2024.

Samenstelling raadscommissie

Karin Sluis, voorzitter raadscommissie en raadslid
Jeanet van Antwerpen, raadslid

Externe commissieleden:
Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Council
Gerard Roemers, directeur Sustainable Cities & Regions, Metabolic
 

Informatie of reactie

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bas Waterhout, bas.waterhout@rli.nl , 06 21178802.