Verduurzaming economie

Verwacht 3e kwartaal 2019

Aanleiding en adviesvraag

De Rli is op eigen initiatief een adviestraject gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie. Centrale adviesvraag is wat de rol van de rijksoverheid is bij de transitie naar een duurzame economie. De raad vraagt zich af wat de aard, omvang en verwachte economische impact van de transitieopgaven betekenen voor de invulling door de overheid van haar rol. Het advies komt tot stand tegen de achtergrond van de actuele duurzaamheidstransities waar de Nederlandse samenleving voor staat: energietransitie, grondstoffentransitie en voedseltransitie. Specifieke punten waarover de raad wil adviseren zijn de rolverdeling tussen markt, samenleving en overheid, de beschikbare interventiemogelijkheden van de overheid, hoe die kunnen worden ingezet en welke alternatieven denkbaar of wenselijk zijn.

fabrieksschoorstenen met windmolens op de achtergrond
foto: Rick Nederstigt / Hollandse Hoogte

Actuele duurzaamheidstransities

Om voldoende concreet te kunnen maken wat deze vragen opleveren aan handelingsperspectieven en beleidskeuzes heeft de raad in het bijzonder gekeken naar de overheidsrol bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, de wijze waarop de overheid stuurt op de transitie naar een circulaire economie en hoe de omslag naar een kringlooplandbouw als onderdeel van de transitie naar een duurzame voedselvoorziening wordt ingezet.  

Aanpak

Het advies is in een aantal bouwstenen uitgewerkt. De raad brengt aandachtspunten voor de overheid uit verschillende wetenschappelijke disciplines in kaart (transitieleer, economie en bestuurskunde). Die aandachtspunten worden vervolgens getoetst aan de ervaringen in de drie geselecteerde actuele duurzaamheidstransities. Op basis daarvan formuleert de raad aanbevelingen over de rol van de overheid bij:
1. visievorming en doelbepaling,
2. inhoudelijke strategievorming,
3. de samenwerking van de overheid met verschillende partijen en belanghebbenden in de samenleving,
4. de instrumenten die de overheid tot zijn beschikking heeft.

In het kader van het adviestraject zijn verschillende besprekingen tussen de adviescommissie en externe deskundigen en betrokkenen georganiseerd, afkomstig uit industrie, departementen, regionale en lokale overheden, wetenschap en onderzoek.

Planning

Het adviestraject zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 worden afgerond.

Samenstelling raadscommissie

Jan Jaap de Graeff, commissievoorzitter
Ingrid Odegard junior-raadslid

Externe commissieleden

Fred van Beuningen (directeur Clean Tech Delta)
Hans Stegeman (hoofd Research & Investment Strategy bij Triodos Investment Management)

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl tel. 0610577495.