Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 en kringlooplandbouw

Verwacht 22 mei 2019

Aanleiding en adviesvraag

De Europese Commissie lanceerde mei 2018 een voorstel voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021 – 2027. Dit voorstel biedt meer ruimte voor lidstaten om gericht te werken aan verduurzaming en regionale doelen. Het GLB bestaat uit twee pijlers, pijler 1 voor de directe inkomenssteun en pijler 2 voor interventies in de plattelandsontwikkeling.

De Europese Commissie zet in op het versterken van de condities voor inkomenssteun (klimaat, bodem, water, biodiversiteit) en op het werken met eco-schema’s voor maatregelen die verder gaan dan de verplichte wettelijke eisen in natuur-, milieu- of klimaatbeleid. De interventietypes voor plattelandsontwikkeling omvatten betalingen voor milieu-, klimaat- en andere beheerverbintenissen die de lidstaten op hun gehele grondgebied moeten ondersteunen naar mate van hun specifieke nationale, regionale of lokale behoeften.

De Europese Commissie laat deze belangrijke keuzes over aan de lidstaten die daartoe een  nationaal strategisch plan GLB moeten maken en aan de Commissie voorleggen. 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in september 2018 de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en verbonden, uitgebracht. Hierin wordt gesteld dat de toekomst van onze voedselvoorziening beter kan worden veilig gesteld als Nederland overstapt op kringlooplandbouw. Nederland als koploper in de kringlooplandbouw.

foto: ‘bloemrijke akkerranden bevorderen de biodiversiteit’, fotograaf: Lilian Pruissen
foto: Lilian Pruissen - ‘bloemrijke akkerranden bevorderen de biodiversiteit’

Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid zal de raad adviseren over hoe de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan bijdragen aan de gewenste transformatie naar kringlooplandbouw in Nederland.  In het advies staan de volgende vragen centraal:

Welke ruimte is er om met GLB-middelen wettelijke en bovenwettelijke doelen op het gebied van landbouw, natuur en water, die passen binnen de overgang naar kringlooplandbouw, te realiseren?

Hoe kan met het nationaal strategisch plan via pijler 1 en pijler 2 op de meest effectieve wijze gestuurd worden op doelen ten aanzien van klimaat, bodem, biodiversiteit, milieu en landschap?

Toelichting

Het advies richt zich op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning van de omslag naar een kringlooplandbouw. Een landbouw die toekomstbestendig, veerkrachtig en robuust is en die past binnen de eisen op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit, bodem, water, dierenwelzijn, landschap en volksgezondheid.

Planning

Het advies wordt op 22 mei 2019 uitgebracht.

Samenstelling raadscommissie

Drs. K.J. (Krijn) Poppe, raadslid en commissievoorzitter
Dr I.Y.R. (Ingrid) Odegard, junior-raadslid

Externe commissieleden

Ir. A.M. (Annemie) Burger
Dr. W.J. (Wouter) van der Weijden

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl, 06 11797505.