CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

Verwacht november 2018

Aanleiding en adviesvraag

In de energietransitie naar 2030 en 2050 stuurt het kabinet op één enkelvoudig doel: het  verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (‘sturen op CO2-reductie’). Deze transitie is ingegeven door internationale afspraken: het klimaatakkoord van Parijs en door nationale afspraken: de reductie van de gaswinning die sterk verbonden is aan de Nederlandse energiehuishouding. Het recente besluit om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk volledig te beëindigen geeft extra urgentie.

aanleg zonnepanelen op een dak

Toelichting en adviesvraag

In 2015 concludeerde de Rli (2015) dat de transitie in de gebouwde omgeving relatief snel zou kunnen verlopen, omdat er technisch al veel mogelijk is en we hier minder afhankelijk zijn van internationaal beleid en internationale concurrentie. Toch wordt er nog altijd beperkt voortgang geboekt. De energietransitie in de gebouwde omgeving blijkt weerbarstig en complex en samen met de omvang van de opgave en de benodigde versnelling vormt dit de aanleiding voor dit adviestraject. De Rli bereidt een advies voor over de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, waarvan de adviesvraag luidt:

Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde  omgeving? Welke maatregelen kunnen de bereidheid en eigen inzet van eigenaren/ gebruikers stimuleren? Welke aanvullende financiële maatregelen en welke afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van overheden zijn nodig om de doelen uit het regeerakkoord voor 2030 en 2050 te halen?

Planning

De raad verwacht het advies in november 2018 uit te brengen. Eind juni zal de raad een agenda publiceren met een nadere duiding van onderwerpen die in het advies aan de orde zullen komen.

Samenstelling raadscommissie

Niels Koeman (commissievoorzitter)
Ellen Peper

Aan de commissie zullen externe commissieleden worden toegevoegd.

 

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, f.w.dehaan@rli.nl tel. 06 2180 0302