Stroomvoorziening onder digitale spanning

15 maart 2018

Aanleiding en adviesvraag

De Nederlandse stroomvoorziening raakt steeds meer verweven met digitale technologie. Er ontstaat een gedigitaliseerde elektriciteitsvoorziening waarin besluiten over opslag, levering en gebruik worden genomen via voorgeprogrammeerde of zelflerende technologie. Deze ontwikkeling doet zich voor in een elektriciteitssysteem dat ook op andere fronten al sterk in verandering is: doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen, doordat bedrijven en burgers steeds vaker zelf stroom opwekken en doordat de stroomopwekking steeds afhankelijker wordt van weersomstandigheden. Daarbij neemt het belang van een betrouwbare stroomvoorziening toe, omdat elektriciteit een veel groter deel van onze energiebehoefte gaat vervullen. Verstoring of uitval van de stroomvoorziening kan leiden tot ongevallen met persoonlijke, materiële en/of financiële schade. Bij langdurige uitval kan bovendien maatschappelijke onrust ontstaan.

 

Stroomvoorziening onder digitale spanning
Robin Utrecht / Hollandse Hoogte

Centraal in dit advies staat de vraag of de overheid haar belofte aan de samenleving om te zorgen voor een schone maar ook veilige, betrouwbare en betaalbare stroomvoorziening gestand kan blijven doen nu de digitalisering van het elektriciteitssysteem de komende jaren een nieuwe fase in gaat. Welke risico’s brengen de veranderingen met zich mee voor de betrouwbaarheid van onze stroomvoorziening? En zijn deze risico’s wel in voldoende mate afgedekt?

Toelichting

Het advies Stroomvoorziening onder digitale spanning komt voort uit een verzoek van de regering om te adviseren over de betrouwbaarheid van ‘vitale processen’. De vraag die aan de Rli werd voorgelegd was of er generieke lessen zijn te trekken uit de manier waarop in ons land uiteenlopende vitale processen zijn ontworpen. In de verkennende fase van het adviestraject heeft de Rli gekeken naar de elektriciteitsvoorziening, de telecommunicatie en de (drink)waterketen. Al snel werd duidelijk dat de verschillen tussen deze processen groot zijn. De raad concludeerde dat algemene lessen over het ontwerp van vitale processen al snel erg abstract zouden worden.

In de verkennende fase werd ook duidelijk dat in alle bestudeerde vitale processen sprake is van een voortschrijdende digitalisering. Die rode draad bleek een goed uitgangspunt om het advies nader toe te spitsen en te concretiseren voor de elektriciteitsvoorziening.

Planning

Op 18 en 19 september 2017 vond er een expertmeeting plaats, waarvan een impressieverslag is gemaakt.

Dit advies wordt op 15 maart 2018 uitgebracht.

Samenstelling raadscommissie

ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA
prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
M.W.B. (Mart) Lubben, junior-raadslid
prof. dr. ir. M.R. (Maarten) van Steen
drs. R. (Ron) Wit

Belangenverklaringen

 

Informatie of reactie: 

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl